ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบล แม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
บริการทะเบียนพาณิชย์
สมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก